Prof. Tomaszewski

Teoria sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego:

Sytuacja trudna, w której osiągnięcie wyniku jest możliwe tylko przy zmianie normalnej struktury czynności tzn. gdy naruszona zostaje względna równowaga miedzy poszczególnymi elementami struktury. Przez sytuacje trudne rozumiemy, najogólniej mówiąc, takie sytuacje, w których zachodzi rozbieżność między potrzebami lub zadaniami człowieka a możliwościami zaspokojenia tych potrzeb lub wykonania zadań. Tak rozumianej sytuacji trudnej przypisuje status pojęcia stres psychologiczny i to zarówno w wymiarze subiektywnym, jak i obiektywnym. O trudnościach (stresie) subiektywnych mówimy wtedy, gdy naruszenie równowagi między składowymi struktury czynności wynika z cech podmiotu, gdy człowiek nie potrafi osiągnąć określonego celu głównie ze względu na stan swego organizmu (np. choroba, zmęczenie). O trudnościach (stresie) obiektywnych wnioskujemy z cech samego zadania lub czynników zewnętrznych w jakich zadanie to jest wykonywane (np. zbyt trudne dla konkretnego człowieka lub wykonywane pod wpływem czynników szkodliwych albo zakłócających). Istotnym atrybutem sytuacji trudnych jest nowość. Sytuacje nowe, tj. różniące się wyraźnie od dotychczas spotykanych przez człowieka, wymagają zmiany struktury czynności.” – e-psychologia.org